அத்தியாயம்: 11வது கணினி பயன்பாடுகள்: ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ல் வேலை செய்தல் - அடிப்படைகள்

Working with Chart - Spreadsheet

Working with Chart - Spreadsheet

Working with Chart - Spreadsheet

Tags : 11வது கணினி பயன்பாடுகள்: ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ல் வேலை செய்தல் - அடிப்படைகள்
Tags : 11th Computer Science : Spreadsheet-Basics (OpenOffice Calc)
Study Material, Lecturing Notes, Assignment, Reference, Wiki description explanation, brief detail

OTHER SUGEST TOPIC