அத்தியாயம்: 11வது கணினி அறிவியல்: கணினியின் அடிப்படைகள்: லினக்ஸ் (உபுண்டு)

Open Source Operating System

Open Source Operating System

Open Source Operating System

Tags : 11வது கணினி அறிவியல்: கணினியின் அடிப்படைகள்: லினக்ஸ் (உபுண்டு)
Tags : 11th Computer Science : Working with typical operating systems : Working with Linux (Ubuntu)
Study Material, Lecturing Notes, Assignment, Reference, Wiki description explanation, brief detail

OTHER SUGEST TOPIC