அத்தியாயம்: 11வது கணினி அறிவியல்: இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள்

Key features of the Operating System

Key features of the Operating System

Key features of the Operating System

Tags : 11வது கணினி அறிவியல்: இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள்
Tags : 11th Computer Science : Theoretical concepts of Operating System
Study Material, Lecturing Notes, Assignment, Reference, Wiki description explanation, brief detail

OTHER SUGEST TOPIC