அத்தியாயம்: 11வது கணினி பயன்பாடுகள்: நிகழ்த்துகள் - அடிப்படைகள்

Inserting images - presentation

Inserting images - presentation

Inserting images - presentation

Tags : 11வது கணினி பயன்பாடுகள்: நிகழ்த்துகள் - அடிப்படைகள்
Tags : 11th Computer Science : Presentation-Basics (OpenOffice Impress)
Study Material, Lecturing Notes, Assignment, Reference, Wiki description explanation, brief detail

OTHER SUGEST TOPIC