அத்தியாயம்: 11வது கணினி அறிவியல்: கணினியின் அடிப்படைகள்: விண்டோஸ்-ல் வேலை செய்தல்

Document Window

Document Window

Document Window

Tags : 11வது கணினி அறிவியல்: கணினியின் அடிப்படைகள்: விண்டோஸ்-ல் வேலை செய்தல்
Tags : 11th Computer Science : Working with typical operating systems : Working with Windows
Study Material, Lecturing Notes, Assignment, Reference, Wiki description explanation, brief detail

OTHER SUGEST TOPIC